ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง

วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 494,263.20 บาท

 

** ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไพจิตร ซิสเท็ม แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วงเงินที่จะซื้อ 494,263.20 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 387.21 Kb