ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 90,000 บาท

 

** ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก บริษัท วิทช์ ดีไซด์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด วงเงิน 82,304.98 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ 362.83 Kb