ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ งานจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (แบบเดินท่อ) ประเภทเครื่องทำความเย็น (Chiller) สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ งานจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (แบบเดินท่อ) ประเภทเครื่องทำความเย็น (Chiller) สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล

วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 402,150.94 บาท

*ผู้รับจ้างคือ บริษัท สมชาย จันทรักษา จำกัด ตามสัญญาเลขที่ 187/2561 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 วงเงิน 402,150.94 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ งานจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (แบบเดินท่อ) ประเภทเครื่องทำความเย็น (Chiller) สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 204.90 Kb