ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทม่านม้วนพร้อมติดตั้ง บริเวณโรงอาหารด้านหลังสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 จำนวน 11 รายการ

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทม่านม้วนพร้อมติดตั้ง บริเวณโรงอาหารด้านหลังสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 จำนวน 11 รายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล

วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 244,660 บาท

*ผู้ขาย คือ ร้านชนันรัตน์ ผ้าม่าน ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 184/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เป็นเงิน 244,660 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทม่านม้วนพร้อมติดตั้ง บริเวณโรงอาหารด้านหลังสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 จำนวน 11 รายการ 204.17 Kb