ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำคลองบางบุนนาค (หมายเลขครุภัณฑ์ 111-54-0154)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำคลองบางบุนนาค (หมายเลขครุภัณฑ์ 111-54-0154)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง

วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 374,500 บาท

 

** ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ.เค.แมคคาทรอนิกส์ จำกัด วงเงิน 374,500 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำคลองบางบุนนาค (หมายเลขครุภัณฑ์ 111-54-0154) 1.15 Mb