ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง (หมายเลขครุภัณฑ์ 055-57-0427) ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ (หมายเลขครุภัณฑ์ 112-57-0182) และแฟล็ปวาล์ว (หมายเลขครุภัณฑ์ 111-57-0180,111-57-0181) สถานีสูบน้ำคลองวัดบัวขวัญ

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง (หมายเลขครุภัณฑ์ 055-57-0427) ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ (หมายเลขครุภัณฑ์ 112-57-0182) และแฟล็ปวาล์ว (หมายเลขครุภัณฑ์ 111-57-0180,111-57-0181) สถานีสูบน้ำคลองวัดบัวขวัญ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง

วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 418,905 บาท

** ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซี.ซี.เอ็ม.ซัพพลาย แอนด์ เซอวิส จำกัด วงเงิน 418,905 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง (หมายเลขครุภัณฑ์ 055-57-0427) ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ (หมายเลขครุภัณฑ์ 112-57-0182) และแฟล็ปวาล์ว (หมายเลขครุภัณฑ์ 111-57-0180,111-57-0181) สถานีสูบน้ำคลองวัดบัวขวัญ 373.13 Kb