ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ จำนวน 1 เครื่อง)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ จำนวน 1 เครื่อง)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง

วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 250,000 บาท

** ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็ม บี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วงเงิน 149,800  บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ จำนวน 1 เครื่อง) 552.20 Kb