ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาประชาสัมพันธ์เผยแพร่การแพร่แข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่สิ่งก่อสร้าง

ชื่อโครงการ จ้างเหมาประชาสัมพันธ์เผยแพร่การแพร่แข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 14,000,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

จ้างเหมาประชาสัมพันธ์เผยแพร่การแพร่แข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561 2.34 Mb