ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ อบรมความรู้เชิงปฏิบัติการปปป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและศึกษาดูงาน

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่สิ่งก่อสร้าง

ชื่อโครงการ อบรมความรู้เชิงปฏิบัติการปปป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและศึกษาดูงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 312,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่สิ่งก่อสร้าง 245.09 Kb