ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง หมายเลขครุภัณฑ์ 465-50-0018

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่สิ่งก่อสร้าง

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง หมายเลขครุภัณฑ์ 465-50-0018

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 353,100 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่สิ่งก่อสร้าง 559.87 Kb