ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับความถี่มอเตอร์ (Inverter)(SC 1-8) ภายในตู้ MCC-CLA PMK&Telemecanique หมายเลขครุภัณฑ์ 112-44-0080

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่สิ่งก่อสร้าง

ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับความถี่มอเตอร์ (Inverter)(SC 1-8) ภายในตู้ MCC-CLA PMK&Telemecanique หมายเลขครุภัณฑ์ 112-44-0080

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 256,115.20 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับความถี่มอเตอร์ (Inverter)(SC 1-8) ภายในตู้ MCC-CLA PMK&Telemecanique หมายเลขครุภัณฑ์ 112-44-0080 438.58 Kb