ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องต้มสีเทอร์โมพลาสติกชนิดเตาคู่ จำนวน 1 เครื่อง)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่สิ่งก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องต้มสีเทอร์โมพลาสติกชนิดเตาคู่ จำนวน 1 เครื่อง)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องต้มสีเทอร์โมพลาสติกชนิดเตาคู่ จำนวน 1 เครื่อง) 811.72 Kb