ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษ์ ธงธรรมจักร และเสาธง

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่สิ่งก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ขออนุมัติจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษ์ ธงธรรมจักร และเสาธง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 369,000 บาท

*ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย คือ ร้านเอส เจ อินเตอร์เทรด แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน 369,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษ์ ธงธรรมจักร และเสาธง 1.11 Mb