ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่สิ่งก่อสร้าง

ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,300,000 บาท

 

**ผู้รับจ้าง คือ ร้านเอ็นเค ดีไซน์ ตามบันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ 213/2561 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 132,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 231.90 Kb