ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล

วงเงิน 120,000 บาท

* ผู้รับจ้างคือ บริษัทแมจิค รูทส์ จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 232/2561 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เป็นเงิน 120,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

โครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม 211.55 Kb