ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบตระกอนหมุนเวียนหมายเลข 3 หมายเลขครุภัณฑ์ 110-44-0048

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบตระกอนหมุนเวียนหมายเลข 3 หมายเลขครุภัณฑ์ 110-44-0048

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 342,400 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบตระกอนหมุนเวียนหมายเลข 3 หมายเลขครุภัณฑ์ 110-44-0048 530.13 Kb