ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ ขออนุมัติซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 224,470 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ขออนุมัติซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ 608.17 Kb