ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างซ่อมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำบริเวณอุทยานรมกุฏดรมยสราญ ๖หมายเลขครุภัณฑ์ 465-46-0019, 055-50-0251)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำบริเวณอุทยานรมกุฏดรมยสราญ ๖หมายเลขครุภัณฑ์ 465-46-0019, 055-50-0251)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 466,092 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

จ้างซ่อมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำบริเวณอุทยานรมกุฏดรมยสราญ ๖หมายเลขครุภัณฑ์ 465-46-0019, 055-50-0251) 874.08 Kb