ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมแซมนาฬิกาและประติมากรรมไก่พร้อมระบบกลไกลการเคลื่อนไหวอัตโนมัติบริเวณหอนาฬิการท่าน้ำจังหวัดนนทบุรี (หมายเลจครุภัณฑ์ 183-00-0001)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมนาฬิกาและประติมากรรมไก่พร้อมระบบกลไกลการเคลื่อนไหวอัตโนมัติบริเวณหอนาฬิการท่าน้ำจังหวัดนนทบุรี (หมายเลจครุภัณฑ์ 183-00-0001)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง

วงเงินที่ได้รับจัดสรร 482,570 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

จ้างเหมาซ่อมแซมนาฬิกาและประติมากรรมไก่พร้อมระบบกลไกลการเคลื่อนไหวอัตโนมัติบริเวณหอนาฬิการท่าน้ำจังหวัดนนทบุรี (หมายเลจครุภัณฑ์ 183-00-0001) 765.41 Kb