ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย แก่ทรัพย์สิน อาคาร สถานที่ บริเวณศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลนครนนทบุรี ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 61 ถึงวันที่ 30 กันยายน 62 ดำเนินการตามขอบเขตรายละเอียดการจ้างที่เทศบาลนครนนทบุรี

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย แก่ทรัพย์สิน อาคาร สถานที่ บริเวณศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลนครนนทบุรี ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 61 ถึงวันที่ 30 กันยายน 62 ดำเนินการตามขอบเขตรายละเอียดการจ้างที่เทศบาลนครนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา เทศบาลนครนนทบุรี

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,300,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย แก่ทรัพย์สิน อาคาร สถานที่ บริเวณศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลนครนนทบุรี ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 61 ถึงวันที่ 30 กันยายน 62 ดำเนินการตามขอบเขตรายละเอียดการจ้างที่เทศบาลนครนนทบุรี 492.74 Kb