ตารางแสดงวงเงินประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องวัดอัตราการไหล (MF1) หมายเลขครุภัณฑ์ 112-44-0063

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องวัดอัตราการไหล (MF1) หมายเลขครุภัณฑ์ 112-44-0063

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง

วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 166,385 บาท

 

** ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวอร์ทู เทรดดิ้ง วงเงิน 166,385 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องวัดอัตราการไหล (MF1) หมายเลขครุภัณฑ์ 112-44-0063 499.75 Kb