ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินสำรางวัดบัวขวัญ ซอยสามัคคี 51 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินสำรางวัดบัวขวัญ ซอยสามัคคี 51 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP ) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซิ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเงินเป็นเงินสดได้ ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://nakornnont.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-5890504 ในวันเวลาราชการ

เอกสารไฟล์แนบ

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินสำรางวัดบัวขวัญ ซอยสามัคคี 51 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 793.61 Kb
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินสำรางวัดบัวขวัญ ซอยสามัคคี 51 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 212.32 Kb