ประกาศรายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560 และเดือน พฤศจิกายน 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ของหน่วยงานสำนักการคลัง กองสวัสดิการสังคม และกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ประกาศรายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560 และเดือน พฤศจิกายน 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ของหน่วยงานสำนักการคลัง กองสวัสดิการสังคม และกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน

เอกสารไฟล์แนบ

ประกาศรายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560 และเดือน พฤศจิกายน 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ของหน่วยงานสำนักการคลัง กองสวัสดิการสังคม และกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน 1.53 Mb