ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตจากแยกวัดสมรโกฏิถึงถนนเลี่ยงเมืองด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

           ตามประกาศ เทศบาลนครนนทบุรี  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตจากแยกวัดสมรโกฏิถึงถนนเลี่ยงเมืองด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561

          เนื่องจาก เมื่อถึงกำหนดวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปรากฎว่า ไม่มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอและเสนอราคาโครงการดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด

             เทศบาลนครนนทบุรี จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

เอกสารไฟล์แนบ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตจากแยกวัดสมรโกฏิถึงถนนเลี่ยงเมืองด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 144.76 Kb