ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาอาคารซ่อมบำรุง

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตามประกาศ เทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาอาคารซ่อมบำรุง

เนื่องจาก มีผู้ยื่นข้อเสนอและถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพีบงรายเดียว ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 ต้องยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้

เทศบาลนครนนทบุรี จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 

 

เอกสารไฟล์แนบ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาอาคารซ่อมบำรุง 102.01 Kb