ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (เงินบำรุง)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตามประกาศ เทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (เงินบำรุง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เนื่องจาก มีผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียวและเสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง

จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

เอกสารไฟล์แนบ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (เงินบำรุง) 599.83 Kb