รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนธันวาคม 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หน่วยงาน สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ประจำเดือนธันวาคม 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หน่วยงาน สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี

 

เอกสารไฟล์แนบ

รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนธันวาคม 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หน่วยงาน สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี 5.36 Mb