ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทานสัมฤทธิ์ 22,24,26 และ 28 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

*ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทานสัมฤทธิ์ 22,24,26 และ 28 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

*ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

*ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ nakornnont.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2580 2272 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารไฟล์แนบ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทานสัมฤทธิ์ 22,24,26 และ 28 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 807.22 Kb
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทานสัมฤทธิ์ 24,24,26 และ 28 383.52 Kb
ร่างขอบเขตของงาน TOR 151.02 Kb