ร่าง ประกวดราคาครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (รถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 68 เมตร พร้อมถุงหนีไฟจากที่สูง จำนวน 1 คัน) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ร่าง ประกวดราคาครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (รถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 68 เมตร พร้อมถุงหนีไฟจากที่สูง จำนวน 1 คัน) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ nakornnont.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2580 2272 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารไฟล์แนบ

ร่าง ประกวดราคาครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (รถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 68 เมตร พร้อมถุงหนีไฟจากที่สูง จำนวน 1 คัน) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1012.81 Kb