ร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ห้อง server) เทศบาลนครนนทบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ห้อง server) เทศบาลนครนนทบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

**ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ nakornnont.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2580 2272 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารไฟล์แนบ

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ห้อง server) เทศบาลนครนนทบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 543.05 Kb
TOR 1.61 Mb