เลขที่ 12/2561 การซื้อจัดซื้อโคมไฟสาธารณะหลอด LED ขนาด 55 วัตต์ จำนวน 50 ชุด

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

*ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.

*ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

*ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakornnont.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-5890500 ต่อ 1234 ในวันและเวลาราชการ

*ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังเทศบาลนครนนทบุรี ผ่านทางอีเมล์ Webmaster@nakornont.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเทศบาลนครนนทบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์

www.nakornnont.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

**ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ณิชาภัณฑ์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 742,500 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

เลขที่ 12/2561 การซื้อจัดซื้อโคมไฟสาธารณะหลอด LED ขนาด 55 วัตต์ จำนวน 50 ชุด 729.39 Kb