เลขที่ 1/2561 เรื่องจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (เงินบำรุงฯ) ด้วยวิธีประกวดราราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

เลขที่ 1/2561 เรื่องจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (เงินบำรุงฯ) ด้วยวิธีประกวดราราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*ผู้ยื่นข้อต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

*ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถือก่อนวันเสนอราคา

*ผู้สนใจสอบถามผ่านทางอีเมล healthcenter@nakornnont.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 โดยเทศบาลนครนนทบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://nakornnont.go.th หรือ www.gprocurement.go.th  ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561

เอกสารไฟล์แนบ

เลขที่ 1/2561 เรื่องจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (เงินบำรุงฯ) ด้วยวิธีประกวดราราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4.67 Mb