เลขที่ 14/ 2561 เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักการช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

** เลขที่ 14/ 2561 เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักการช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

** ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

** ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

** ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakornnont.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2589 0500 ต่อ 1234 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามผ่านทางอีเมล์ procurement@nakornnont.gmail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2561 โดยเทศบาลนครนนทบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.nakornnont.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 12 มีนาคม 2561

 

***ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ มิราเคิล เทคโนโลยี โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,195,000 บาท

 

***ผู้ขาย คือ บริษัท มิราเคิล เทคโนโลยี จำกัด ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 150/2561 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 เป็นเงิน 1,195,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ 783.22 Kb