เลขที่ 26/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: 26/2561 สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: 8,160,000.00 บาท วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: 0 2589 0500 ต่อ 1234 เวลา:
วันที่ประกาศ: 20180420 วันเปิดซอง:
จาก: ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง
ถึง: นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

รายละเอียด

*ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ิอจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 พ.ค. 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

*ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 2561 ถึงวันที่ 4 พ.ค. 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถงก่อนวันเสนอราคา

*ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  http://nakornnont.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2589 0500 ต่อ 1234 ในวันและเวลาราชการ

*ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังเทศบาลนครนนทบุรี ผ่านทางอีเมล์ procurement@nakornnont.gmail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 27 เม.ย. 2561 โดยเทศบาลนครนนทบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://nakornnont.go.th หรือ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 1 พ.ค. 2561

*ผู้ขาย คือ บริษัท วิรุฬท์ แอนด์ เกวนเนส จำกัด ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 197/2561 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 6,204,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

เลขที่ 26/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 708.40 Kb