เลขที่ 28/2561 เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างรถโดยสารปรับอากาศประเภท 2 ชั้น โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชนประจำปีงบประมาณ 2561 (กองสวัสดิการสังคม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: 28/2561 สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: 1,125,000.00 บาท วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: 0 2589 0500 ต่อ 1234 เวลา:
วันที่ประกาศ: 20180424 วันเปิดซอง:
จาก: ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง
ถึง: นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

รายละเอียด

*ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

*ผู้สนสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาว์นโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันก่อนเสนอราคา

*ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://nakornnont.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2589 0500 ต่อ 1234 ในวันและเวลาราชการ

*ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังเทศบาลนครนนทบุรี ผ่านทางอีเมล์  webmaster@nakornnont.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยเทศบาลนครนนทบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://nakornnont.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 25 เมษายน 2561

*ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แมจิค รูทส์ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาขั้นต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,038,750.00 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

เลขที่ 28/2561 เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างรถโดยสารปรับอากาศประเภท 2 ชั้น โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชนประจำปีงบประมาณ 2561 (กองสวัสดิการสังคม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5.69 Mb