เลขที่ 29/2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาอาคารซ่อมบำรุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: 29/2561 สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: 1,500,000.00 บาท วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: 0 2589 0500 ต่อ 1234 เวลา:
วันที่ประกาศ: 20180426 วันเปิดซอง:
จาก: ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง
ถึง: นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

รายละเอียด

*ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

*ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 700 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

*ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://nakornnont.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2589 0500 ต่อ 1234 ในวันและเวลาราชการ

*ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังเทศบาลนครนนทบุรี ผ่านทางอีเมล์ procurement@nakornnont.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยเทศบาลนครนนทบุรีิจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์  http://nakornnont.go.th หรือ www.gprocurement.go.th  ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

เอกสารไฟล์แนบ

เลขที่ 29/2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาอาคารซ่อมบำรุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23.58 Mb
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาอาคารซ่อมบำรุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 54.75 Kb
ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สนใจในการเสนอราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 192.89 Kb