เลขที่ 34/2561 เรื่องจ้างเหมาซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 9 แยก ภายในพื้นที่เขตเทศบาลนครนนทบุรี

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

เลขที่ 34/2561 เรื่องจ้างเหมาซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 9 แยก ภายในพื้นที่เขตเทศบาลนครนนทบุรี

*ผู้ยื่นข้อต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

*ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 500 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

*ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://nakornnont.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2589 0500 ต่อ 1234 ในวันและเวลาราชการ

*ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง เทศบาลนครนนทบุรี ผ่านทางอีเมล์ procurement@nakornnont.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โดยเทศบาลนครนนทบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://nakornnont.go.th หรือ www.gprocurement.go.th  ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

*ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วิทช์ ดีไซด์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 200/2561 ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2561 เป็นเงิน 2,260,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

เลขที่ 34/2561 เรื่องจ้างเหมาซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 9 แยก ภายในพื้นที่เขตเทศบาลนครนนทบุรี 311.00 Kb