เลขที่ 53/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยวัดกำแพง 8 (ซอยวัดฝาง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

เลขที่ 53/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยวัดกำแพง 8 (ซอยวัดฝาง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

*ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นะหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

*ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 9 – 25 กรกฎาคม 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

*ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://nakornnont.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2589 0500 ต่อ 1234 ในวันและเวลาราชการ

*ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง เทศบาลนครนนทบุรี ผ่านทางอีเมล์ procurement@nakornnont.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 18 กรกฎาคม  2561 โดยเทศบาลนครนนทบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://nakornnont.go.th หรือ www.gprocurement.go.th  ในวันที่  20 กรกฎาคม  2561

เอกสารไฟล์แนบ

เลขที่ 53/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยวัดกำแพง 8 (ซอยวัดฝาง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 813.00 Kb
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวัดกำแพง 8 331.53 Kb