เลขที่ 69/2561 ซื้อตู้สารบบแบบรางเลื่อน IEM-200 ขนาดไม่น้อยกว่า 4800 x 2136 ) 2370 มม. จำนวน 2 ตู้ (พร้อมติดตั้ง)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

เรื่อง ซื้อตู้สารบบแบบรางเลื่อน IEM-200 ขนาดไม่น้อยกว่า 4800 x 2136 ) 2370 มม. จำนวน 2 ตู้ (พร้อมติดตั้ง)

*ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

*ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 500 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม  2561 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม  2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

*ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://nakornnont.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2589 0500 ต่อ 1234 ในวันและเวลาราชการ

*ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง เทศบาลนครนนทบุรี ผ่านทางอีเมล์ procurement@nakornnont.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 10 สิงหาคม  2561 โดยเทศบาลนครนนทบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://nakornnont.go.th หรือ www.gprocurement.go.th  ในวันที่  14 สิงหาคม  2561

*ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ฮิริโกะ(ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 963,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ซื้อตู้สารบบแบบรางเลื่อน IEM-200 ขนาดไม่น้อยกว่า 4800 x 2136 ) 2370 มม. จำนวน 2 ตู้ (พร้อมติดตั้ง) 858.15 Kb