เลขที่ 70/2561 จ้างเหมาจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลนครนนทบุรี (กองวิชาการและแผนงาน) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

เรื่อง จ้างเหมาจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลนครนนทบุรี (กองวิชาการและแผนงาน) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

*ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 500 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม  2561 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม  2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

*ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://nakornnont.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2589 0500 ต่อ 1234 ในวันและเวลาราชการ

*ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำเสนองาน (presentation) พร้อมอุปกรณ์นำเสนอ เช่น โน๊ตบุ๊ค และอุปกรณ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

*ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง เทศบาลนครนนทบุรี ผ่านทางอีเมล์ procurement@nakornnont.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 14 สิงหาคม  2561 โดยเทศบาลนครนนทบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://nakornnont.go.th หรือ www.gprocurement.go.th  ในวันที่  15 สิงหาคม  2561

*ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท กรรัตน์การบัญชีและการพิมพ์ จำกัด โดยเสนอราคา 2,220,000.00 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

เรื่อง จ้างเหมาจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลนครนนทบุรี (กองวิชาการและแผนงาน) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1.36 Mb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 452.44 Kb