เลขที่ 71/2561 ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้สำหรับป้องกันน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้สำหรับป้องกันน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

*ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 500 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม  2561 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม  2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

*ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://nakornnont.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2589 0500 ต่อ 1234 ในวันและเวลาราชการ

*ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง เทศบาลนครนนทบุรี ผ่านทางอีเมล์ procurement@nakornnont.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 14 สิงหาคม  2561 โดยเทศบาลนครนนทบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://nakornnont.go.th หรือ www.gprocurement.go.th  ในวันที่  15 สิงหาคม  2561

*ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไพจิตร ซิสเท็ม แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น 3,582,700 บาท

*ผู้ขายคือ บริษัท ไพจิตร ซิสเท็ม แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 282/2561 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 เป็นเงิน 3,582,700 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้สำหรับป้องกันน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1.04 Mb
ตาราแสดงวงเงิน 400.36 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 470.46 Kb