สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
เลขที่ 34/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารองค์พระเทิดพระเกียรติและปรับปรุงภูมิทัศน์ (ประชานิเวศน์ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037302688) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 33/2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 32/2562 ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดขยะด้านท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 31/2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ เป็นถังรองรับมูลฝอย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 660 ลิตร จำนวน 50 ใบ ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 30/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมกำแพงกันดินคลองบางตลาด บริเวณปลายซอยสามัคคี ๓๕ และ ๓๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037166805) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 29/2562 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถยนต์และเก็บเครื่องกล บริเวณใต้ทางด่วนศรีรัช ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117234703) ขายเอกสารระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2562 – 28 มีนาคม 2562 เสนอราคาทางระบบ e-gp วันที่ 29 มีนาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 28/2562 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 27/2562 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ครั้งที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 – 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดขยะด้านท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเอ็กทรนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถยนต์และเก็บเครื่องกล บริเวณใต้ทางด่วนศรีรัช ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117234703) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 26/2562 ประกวดราคาซื้อป้ายสัญลักษณ์ห้ามจำหน่าย จำนวน 500 ป้าย พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี (ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สำนักปลัดเทศบาล) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 25/2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลนครนนทบุรี (กองวิชาการและแผนงาน) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 24-2562 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวีพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ท้ายซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี ๑๕ แยก ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127171882) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 23/2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศษสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารเลขที่ 22-2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คลองบางแพรกช่วงถนนนนทบุรี 1 ถึงสถานีสูบน้ำคลองบางแพรกฝั่งตรงข้ามกรมราชทัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027093833) รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารเลขที่ 21-2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคลองบางเขน บริเวณวัดปากน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017138257) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 20/2562 ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (กองสวัสดิการสังคม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 19/2562 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ล จำนวน 2 คัน (สำนักการช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue