สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ อนุมัติจ้างเหมารถโดยสาร (รถสองแถว) รับ – ส่ง นักเรียนโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างผลิตวีดีทัศน์การดำเนินการจัดระเบียบเลขที่บ้านในเขตเทศบาลนครนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดจ้างรถโดยสารปรับอากาศโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สวนสัตว์ดุสิต จำนวน 1 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอื่นๆจำนวน 4 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมารถโดยสาร(รถสองแถว)รับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 ประจำปี งบประมาณ 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 6/2561 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานกิจการเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี พ.ศ.2560 (กองวิชาการและแผนงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ของหน่วยงานสำนักการช่าง รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ของหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชน และกองวิชาการและแผนงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างศิลปิน นักร้อง และการแสดงบนเวที ตั้งแต่วันที่ 1-3 ธันวาคม 2560 (3 คืน) ในโครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองประจำปี 2560 รายละเอียดตามแนบท้าย รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯซื้อชุดวอร์มพร้อมถุงเท้ารองเท้า จำนวน 4 รายการ โครงการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศสู่กีฬาอาชีพ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อตกแต่งประดับไฟฟ้าและแสงสว่าง จำนวน 16 รายการ โครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2560 รายละเอียดตามแนบท้าย รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างทำเวทีพร้อมระบบแสง สี เสียง ตั้งแต่วันที่ 1-3 ธันวาคม 2560 (3 คืน) ในโครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง ประจำปี 2560 รายละเอียดตามแนบท้าย รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี(พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี) ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ดำเนินการตามขอบเขตรายละเอียดการจ้างที่เทศบาลนครนนทบุรีกำหนด รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อรับ-ส่ง ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ประจำปี 2560 จำนวน 1 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯชุดวอร์มสำหรับนักกีฬาและนักกรีฑา จำนวน 1 รายการ ให้กับนักกีฬาในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี จำนวนนักกีฬา 342 คน โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ประจำปี 2560 จำนวน 1 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 5/2561 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำวารสารเทศบาลนครนนทบุรี (กองวิชาการและแผนงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20171122 รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue