สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
เลขที่ 65/2561 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 64/2561จัดซื้ออุปกรณ์กี่ฬา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 63/2561 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 67-2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยนนทบุรี 15 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077489145) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบตระกอนหมุนเวียนหมายเลข 3 หมายเลขครุภัณฑ์ 110-44-0048 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบัสโดยสาร (ดีเซล) แบบปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะซอยย่อยถนนประชาราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077460049) รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโคมไฟฟ้าซอยย่อยถนนพิบูลสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077447968) รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะซอยย่อยถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077461986) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (จัดซื้อวิทยุสื่อสาร จำนวน 10 เครื่อง) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างพิมพ์คู่มือพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จำนวน 10,000 เล่ม รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 60/2561 ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ ใช้สำหรับตีเส้นเครื่องหมายจราจร ภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 62/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนประชาชื่น-นนท์ เลียบคลองส่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077289345) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 61-2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาอาคารซ่อมบำรุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) (เลขที่โครงการ : 61077307479) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 59/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทานสัมฤทธิ์ 22,24,26 และ 28 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067546418) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ๋อมรถยนต์ดับเพลิงโฟมและเคมี บน-8647 นนทบุรี (004-56-0017) รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์กระเช้าติดตั้งไฟฟ้าแบบแขนพับ สำหรับทำงานในที่สูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร) รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue