สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
เลขที่ 36/2561 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในสำนักการช่าง รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 35/2561 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ชนิด 6 ล้อ พร้อมโครงหลังคาสูง จำนวน 1 คัน เพื่อใช่้ในสำนักการช่าง รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 1/2561 เรื่องจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (เงินบำรุงฯ) ด้วยวิธีประกวดราราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 34/2561 เรื่องจ้างเหมาซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 9 แยก ภายในพื้นที่เขตเทศบาลนครนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 33/2561 เรื่องซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (ยาง Cold Mix จำนวน 500 ตัน, ยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น ชนิด CRS-2 จำนวน 16 ถัง) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 32/2561 เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 30/2561 เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 31/2561 เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หน่วยงาน สำนักการช่าง รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน เมษายน 2561 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หน่วยงาน สำนักงานปลัดเทศบาล รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำซอยบ่อปลา หมายเลข 2 หมายเลขครุภัณฑ์ 055-48-0306 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ (หมายเลขครุภัณฑ์ 055-47-0254 และ 055-54-0255) ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ และประตูระบายน้ำ (หมายเลขครุภัณฑ์ 019-46-0004) สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อน้อย (ซอยเรวดี) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ (หมายเลขครุภัณฑ์ 055-55-0378) ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ (หมายเลขครุภัณฑ์ 112-55-0158) บ่อสูบน้ำซอยงามวงศ์วาน 19 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมเครื่องปั้มน้ำไฟฟ้าบริเวณหอนาฬิกาและหน้าวิทยาลัยมหาดไทย (หมายเลขครุภัณฑ์ 055-45-0167,055-45-0168 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 75 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครปฐม ตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานเพื่อฝึกอบรมและดูงานพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนิินการพัฒนาระบบจัดการศึกษาของเทศบาลนครนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue