สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
เลขที่ 2/2562 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนกันยายน 2561 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หน่วยงานสำนักการช่าง รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หน่วยงานสำนักการช่าง รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หน่วยงานสำนักการช่าง รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หน่วยงานสำนักการช่าง รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนสิงหาคม – กันยายน 2561 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานแขวงท่าทราย กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน และกองวิชาการและแผนงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 1/2562 การจ้างจ้างเหมาทำวารสารเทศบาลนครนนทบุรี กองวิชาการและแผนงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 61 – ก.ย. 62) โดยเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 89/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปุรงไฟฟ้าสาธารณะบริเวณเกาะกลาง หน้าสำนักงานเทศบาลนนทบุรีตั้งแต่ บริเวณหน้าเทศบาลนครนนทบุรีอาคาร ๑ และอาคาร ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097452880) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 88/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวัดกำแพง 8 (ซอยวัดฝาง) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097017180) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 87/2561 การซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (รถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 68 เมตร พร้อมถุงหนีไฟจากที่สูง จำนวน 1 คัน) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 86/2561 การจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำระบบห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ห้อง server) เทศบาลนครนนทบุรี (ครั้งที่ 2) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย แก่ทรัพย์สิน อาคาร สถานที่บริเวณ พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 61 ถึงวันที่ 30 กันยายน 62 ดำเนินการตามขอบเขตรายละเอียดการจ้างที่เทศบาลนครนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย แก่ทรัพย์สิน อาคาร สถานที่ บริเวณศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลนครนนทบุรี ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 61 ถึงวันที่ 30 กันยายน 62 ดำเนินการตามขอบเขตรายละเอียดการจ้างที่เทศบาลนครนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
ราคากลางและขอบเขตงานจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมิณผล การพัฒนาระบบบริหาร การจัดการระบบต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้และความสะอาด บริเวณเกาะกลางถนนพิบูลสงคราม รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาดูแลต้นไม้ และความสะอาดริมคลองประปาและชาฮกเกี๊ยน ซุ้มการะเวกริมคลองส่วย รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากแยกวัดสมรโกฎิ ถึงถนนเลี่ยงเมือง รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ภายในบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยดวงมณี รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue