สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาดูแลต้นไม้ ภายในอุทยานมกุฎรมยสราญ และลานพระบรมรูป ร.5 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินเอกสารของทางราชการ เทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 3 แห่ง รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงิน จ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินเอกสารของทางราชการ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีและสำนักงานแขวงท่าทราย รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงิน จ้างบริษัทเอกชนดูแลรักษาความสะอาดภายในภายนอกสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 อาคาร 2 และสำนักงานแขวงท่าทราย รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ห้อง server) เทศบาลนครนนทบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่าง ประกวดราคาครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (รถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 68 เมตร พร้อมถุงหนีไฟจากที่สูง จำนวน 1 คัน) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาอาคารซ่อมบำรุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวัดกำแพง 8 (ซอยวัดฝาง) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097017180) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 85-2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวี ค.ส.ล. ซอยติวานนท์ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) (เลขที่โครงการ : 61087655766) รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เป็นน้ำยาครวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 6 รายการ (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 25 รายการ (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 35 รายการ ตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และหน่วยเคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 2/2561 การจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ 2562 (เงินบำรุงฯ) ตามประกาศ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 84/2561 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 83/2561 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ ง ดีเซล จำนวน 3 คัน รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 82/2561 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล จำนวน 1 คัน รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 81/2561 ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขาย (ห้อง Server) เทศบาลนครนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้ออุปกรณ์จราจร จำนวน 2 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้ออุปกรณ์จราจร รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue