สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
ประกาศรายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนมีนาคม 2561 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ของหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล สำนักงานแขวงท่าทราย กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน และกองวิชาการและแผนงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 29/2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาอาคารซ่อมบำรุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20180426 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างผลิตวีดีทัศน์และนำออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการสิ่งปฏิกูล เทศบาลนครนนทบุรี (โครงการปุ๋ยยชีวภาพตามแนวทางพระราชดำริ) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 28/2561 เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างรถโดยสารปรับอากาศประเภท 2 ชั้น โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชนประจำปีงบประมาณ 2561 (กองสวัสดิการสังคม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20180424 รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำซอยเติมสุข (ซอยแยกซอยศรีพรสวรรค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตจากแยกวัดสมรโกฏิถึงถนนเลี่ยงเมืองด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตซอยดวงมณี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 27/2561 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 26/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20180420 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาเช่าห้องประชุม 1 ห้อง พร้อมโสตทัศน์นูปกรณ์ ตกแต่งเวที เครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม และเช่าสระว่ายน้ำขนาด 16×25 เมตร จำนวน 1 สระ รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 25/2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยนนทบุรี 27 สายเมนถึงซอยนนทบุรี 33 (ซอยวัดตำหนักใต้-วัดชมภูเวก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20180411 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 10 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 24/2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยวัดกำแพง 16 ซอยแยก 4,5,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20180403 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (เคครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลชนิดขาว – ดำ, เครื่องโทรสาร, เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก, เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 23/2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเจริญเลิศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20180327 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 22/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยงามวงศ์วาน 12 ถึงซอยงามวงศ์วาน 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20180327 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ท้ายซอยทานสัมฤทธิ์ 10 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (เครื่องถ่ายเอกสาร) รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue