สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
ตารางแสดงวงเงินฯ จ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ซอยเติมสุข (ซอยแยกซอยศรีพรสวรรค์) รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 37 รายการ (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารเลขที่ 18/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาสะพานลอยคนเดินข้ามถนนประชาชื่น-นนทบุรี (ป-น.๓) ปากซอยประชาชื่น-นนทบุรี ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027034394) รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารเลขที่ 17/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอยคนเดินข้าม ถนนประชาชื่น-นนทบุรี (ป-น๑) ปากซอยประชาชื่น-นนทบุรี ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027032251) รายละเอียดเพิ่มเติม
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คลองบางแพรกช่วงถนนนนทบุรี 1 ถึงสถานีสูบน้ำคลองบางแพรกฝั่งตรงข้ามกรมราชทัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ:62027093833) รายละเอียดเพิ่มเติม
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคลองบางเขน บริเวณวัดปากน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ:62017138257) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินฯ คุรุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล DSLR พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินฯ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 5 คัน) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินฯ โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินฯ งานจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ระบบปรับอากาศและระบาบอากาศ (แบบเดินท่อ) สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารเลขที่ 16/2562 ลว. 21 มกราคม 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ท้ายซอยติวานนท์ ๓๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127174101) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 5 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 15/2562 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (กองสารสนเทศภาษีและทรพย์สิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 14/62 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน และจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ล 4 ประตู พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน (สำนักการคลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 13/2562 การซื้อจัดซื้อเครื่องซ่อมผิวแอสฟัลท์ แบบ Mobile Hot Recycling จำนวน 1 เครื่อง (ส่วนการโยธาและสุขาภิบาล สำนักการช่าง) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 12/2562 การซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู แบบเกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 3 คัน (ส่วนการโยธาและสุขาภิบาล สำนักการช่าง) รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำบริเวณพื้นที่ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue