สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าเพิ่มเติม ภายในอุทยานมกุฎรมยสราญ ด้านถนนรัตนาธิเบศร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หน่วยงาน กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หน่วยงานสำนักการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน มกราคม 2561 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หน่วยงาน สำนักการคลัง รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนธันวาคม 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หน่วยงาน สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนมกราคม 2561 (วงเงินไมเกิน 500,000 บาท) หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯงานจัดจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 และอาคาร 2 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการจ้างผลิตวีดีทัศน์นครนนท์มุ่งพัฒนาโรงเรียนกีฬาสู่ระดับชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 13/2561 เรื่องประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำตะกอนหมุนเวียนหมายเลข 2 หมายเลขครุภัณฑ์ 110-44-0047 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 12/2561 การซื้อจัดซื้อโคมไฟสาธารณะหลอด LED ขนาด 55 วัตต์ จำนวน 50 ชุด รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาการให้บริการประชาชนด้วยระบบภูมิสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาดูแลต้นไม้ภายในอุทยานมกุฎรมยสราญและบริเวณลานพระบรมรูป ร.5 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้และความสะอาดริมคลองประปาและชาฮกเกี้ยน ซุ้มการะเวกริมคลองส่วย รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue