สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุก่อสร้างโรงเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ทางการเกษตรภายในบริเวณศูนย์การเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติก่อสร้างเพื่อสร้างโรงเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ทางการเกษตรภายในบริเวณศูนย์การเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนประชาชื่น – แยกพงเพชร รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และเครื่องมัลติมิเดียร์โปรเจคเตอร์ รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 98/2559 ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 3 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20160616 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 97/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) 20160616 20160701 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 96/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 20160616 20160701 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (ฝึกอบรมและดูงาน) จำนวน 12 คัน ระยะเวลาขออนุมัติจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 95/2559 สอบราคาจัดซื้อถังรองรับมูลฝอยแบบพลาสติก จำนวน 3 รายการ 20160615 20160630 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 94/2559 สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 8 รายการ 20160615 20160630 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าระบบเครื่องปรับอากาศเข้าตู้เมนไฟฟ้า รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 93/2559 ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิง จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20160609 รายละเอียดเพิ่มเติม
ขยายระยะเวลาขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 20160609 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 92/2559 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 คัน (รถยนต์กระเช้า) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้ง 2 20160607 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดทำป้ายชื่อชุมชน รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริการสอนกีฬา (ฟุตบอล) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริการสอนกีฬา (ฟุตซอล) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ และตู้ควบคุมระบบเครื่องสูบน้ำ โรงสูบน้ำประชานิเวศน์ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue