สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯสอบราคาจ้างทำป้ายสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ประจำปี 2559 ตามโครงการยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 2 ขนาด ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปี 2559 จำนวน 1 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 78/2559 ประมูลซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20160418 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างซ่อมแซมกระเบื้องปูพื้นภายในอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯรจ้างซ่อมรถบรรทุกเก็บขนมูลฝอยเทท้าย 10 ล้อ เบอร์ 9 เลขทะเบียน 81-7257 เลขครุภัณฑ์ 011-46-0114 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปี 2559 จำนวน 1 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปี 2559 จำนวน 1 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และการศึกษาตามอัธยาศัย “สื่อส่งเสริมความพร้อมและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย” จำนวน 5 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุอื่นๆ(วัสดุอุปกรณ์จราจร จำนวน 3 รายการ) ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำสี) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯซื้อเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนย้าย รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อหินคลุก จำนวน 900 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการจัดซื้อเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ (แขวงท่าทราย) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการปรับปรุงปูพื้นห้องเก็บเอกสารของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 77/2559 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารพร้อมป้ายหยุดรถประจำทางบริเวณถนนนนทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20160323 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 76/2559 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต โดยวิธีสอบราคา 20160323 20160408 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ในงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ณ บริเวณเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเรียน โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์จำนวน 1 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue