สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ท้ายซอยรัตนาธิเบศน์ 8 (ติดคลองมอญ) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหอนาฬิกาภายในอุทยานมกุฎรมยสราญ (หมายเลขครุภัณฑ์ 183-50-0002) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเสียหมายเลข 1 และ 2 (wwp 1-2) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯการปรับปรุงลานตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 91/2559 ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20160531 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 90/2559 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ รถสูบสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 คัน โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20160530 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 89/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 20160530 20160614 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 88/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 16 รายการ 20160530 20160614 รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกการดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 87/2559 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20160517 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 86/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ 20160516 20160601 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯบ่อดักไขมันเพื่อคืนความใสให้คูคลอง รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการคือ กระจกเงา รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อตามโครงการคัดกรองสายตาผิดปกติและป้องกันตาบอดจากต้อกระจกประชาชน รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 85/2559 ประมูลโครงการจ้างเหมาตกแต่งภายในสถานธนานุบาล 3 เทศบาลนครนนทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20160502 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 84/2559 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 คัน (รถยนต์กระเช้า) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20160502 รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue