สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
เลขที่ 104/2558 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคลองบางสร้อยทอง บริเวณถนนนนทบุรี 1 ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150421 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 103/2558 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคลองบางกระสอ ช่วงซอยรัตนาธิเบศร์ 26 ถึง ซอยรัตนาธิเบศร์ 28 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150421 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 102/2558 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางกระสอ และกำแพงกันดินพร้อมทางเดินเท้าบริเวณหลังห้างเซ็นทรัล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150421 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 1/2558 ประกาศราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20150421 20150506 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 1/2558 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 5 ทานสัมฤทธิ์ภาคเรียนที่ 1/2558 20150421 20150508 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 1/2558 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล้็กนครนนท์ 7 อนุราชประสิทธิ์ ภาคเรียนที่ 1/2558 20150422 20150508 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 101/2558 สอบราคาจัดจ้างเหมาดำเนินการโครงการอบรมและพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โดยวิธีสอบราคา 20150420 20150507 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 100/2558 ประมูลซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 72 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150420 รายละเอียดเพิ่มเติม
สอบราคาจ้างเหมาที่พัก, อาหาร และห้องประชุม โครงการสาธารณสุขมูลฐาน (เลขที่ 99/2558) 20150417 20150501 รายละเอียดเพิ่มเติม
สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ประเภท 2ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง โครงการสาธารณสุขมูลฐาน (เลขที่ 98/2558) 20150417 20150501 รายละเอียดเพิ่มเติม
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ พร้อมติดตั้ง (เครื่องขยายเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด, อุปกรณ์เสริมเครื่องขยายเสียงตามสาย จำนวน 10 ชุด) (เลขที่ 97/2558) 20150410 20150430 รายละเอียดเพิ่มเติม
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีดส์ จำนวน 1 เครื่อง (เลขที่ 73/2558) 20150310 20150325 รายละเอียดเพิ่มเติม
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (เรือพลาสติก จำนวน 5 ลำ) (เลขที่ 72/2558) 20150310 20150325 รายละเอียดเพิ่มเติม
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การกีฬา จำนวน 1 รายการ (ลู่วิ่งไฟฟ้ามอเตอร์ จำนวน 3 ตัว)(ครั้งที่ 2)(เลขที่ 71/2558) 20150310 20150325 รายละเอียดเพิ่มเติม
เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทานสัมฤทธิ์ 18/3 (เลขที่ 70/2558) 20150310 20150325 รายละเอียดเพิ่มเติม
เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. ปากซอยทานสัมฤทธิ์ 15 เลขที่ (เลขที่ 69/2558) 20150310 20150325 รายละเอียดเพิ่มเติม
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชุมชนตะวันนา ซอย 8,9,10 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 68/2558) 20150309 รายละเอียดเพิ่มเติม
เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทรายทอง 26 (เลขที่66/2558) 20150220 20150310 รายละเอียดเพิ่มเติม
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน บริเวณปากคลองลำเสือตาย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 67/2558) 20150220 รายละเอียดเพิ่มเติม
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมทางเดินเท้า ค.ส.ล. คลองมะขามโพรง ช่วงถนนติวานนท์ถึงซอยเรวดี 18 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 65/2558) 20150220 รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue