สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ ของอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 – 6 เทศบาลนครนนทบุรีแบบไม่รวมอะไหล่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารเลขที่ 11/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะ ซอยกรุงเทพ-นนท์ 2 (วัดโพธิ์ทองล่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127231169) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ งานจัดจ้างเต็นท์ทรงโค้งสีขาว ในการเตรียมการรับนายกรัฐมนตรี ในการเตรียมการรับนายกรัฐมนตรี ในการตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารเลขที่ 10/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งเครื่องหมายจราจร บริเวณเส้นทางลัด ภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 12 เส้นทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127022252) รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง สำหรับฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ เป็นเครื่องเติมอากาศ ชนิด 6 ใบพัด จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งเครื่องหมายจราจร บริเวณเส้นทางลัด ภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน ๑๒ เส้นทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127022252) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 9/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณทางเดินเท้าเลียบคลองมะขามโพรงเชื่อมท้ายซอยเรวดี 23 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ งานจัดจ้างทำซุ้ม Start & Finish การจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรีที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 8/2562 การจ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานกิจการเทศบาลนครนนทบุรี (Annual Report) ประจำปี 2561 จำนวน 2,500 เล่ม (กองวิชาการและแผนงาน) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 7/2562 การจ้างก่อสร้างขออนุมัติจัดจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 6 ตำบลบางเขน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 6/2562 การก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนพร้อมประตูรั้วสแตนเลส โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตซอยวัดกำแพง 8 (ซอยวัดฝาง) ครั้งที่ 2 ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภทจอรับภาพ LED ระบบกล้องวงจรปิด รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความสะอาดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 สนามบินน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue