สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
เลขที่ 80/2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 สนามบินน้ำ รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 79/2561 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2,4,5 และ 6 จำนวน 12 เดือน (ต.ค.61-ก.ย.62) สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 78/2561 ประกวดราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
77/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโคมไฟฟ้าซอยย่อยถนนพิบูลสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077447968) รายละเอียดเพิ่มเติม
76/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะซอยย่อยถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077461986) รายละเอียดเพิ่มเติม
75/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะซอยย่อยถนนประชาราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077460049) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก สำหรับใช้งาพยาธิวิทยา จำนวน 18 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 14 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
74/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลอกท่อระบายน้ำถนนสามัคคีช่วงแยกถนนประชาชื่น -คลองลำเสือตาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087082694) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคาจ้างทำป้ายสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ประจำปี 2561 ตามโครงการยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 2 ขนาด ฯ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมแซมไฟสัญญาณจราจรคนเดินข้าม จำนวน 2 จุด (บริเวณหน้าโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 153-51-0005 และบริเวณหน้าโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 153-54-0003) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ เพื่อใช้ในงานช่างศิลป์ ฝ่ายสถานที่ ส่วนการโยธาและสุขาภิบาล สำนักการช่าง รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประจำเรือ จำนวน 3 ลำ) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมแซมนาฬิกาและประติมากรรมไก่พร้อมระบบกลไกลการเคลื่อนไหวอัตโนมัติบริเวณหอนาฬิการท่าน้ำจังหวัดนนทบุรี (หมายเลจครุภัณฑ์ 183-00-0001) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างซ่อมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำบริเวณอุทยานรมกุฏดรมยสราญ ๖หมายเลขครุภัณฑ์ 465-46-0019, 055-50-0251) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมแซมเหล็กตะแกรงดักขยะ และเหล็กตะแกรงฝาบ่อสถานีสูบน้ำซอยบ่อปลา 114-44-0006 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมแซมชุดฝาบ่อพักเหล็กน้ำเสียบริเวณถนนสามัคคีช่วงถนนประชาชื่น – แยกโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์และถนนวัดบัวขวัญ (ประชานิเวศน์ 3) ช่วงแยกโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ – แยกวัดบัวขวัญ รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 73/2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รสบัสโดยสาร ดีเซล แบบปรับอากาศ) จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 72/2561 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จราจร จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 71/2561 ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้สำหรับป้องกันน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue