สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทานสัมฤทธิ์ 22,24,26 และ 28 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 53/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยวัดกำแพง 8 (ซอยวัดฝาง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 52/2561 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกลีบบัวไฮดรอลิค ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกท้ายเท ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในสำนักการช่าง รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ชนิด 6 ล้อ พร้อมโครงหลังคาสูง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในสำนักการช่าง รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษ์ ธงธรรมจักร และเสาธง รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องต้มสีเทอร์โมพลาสติกชนิดเตาคู่ จำนวน 1 เครื่อง) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับความถี่มอเตอร์ (Inverter)(SC 1-8) ภายในตู้ MCC-CLA PMK&Telemecanique หมายเลขครุภัณฑ์ 112-44-0080 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง หมายเลขครุภัณฑ์ 465-50-0018 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 32 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ อบรมความรู้เชิงปฏิบัติการปปป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและศึกษาดูงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาประชาสัมพันธ์เผยแพร่การแพร่แข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ อบรมความรู้เชิงปฏิบัติการการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและศึกษาดูงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี พ.ศ.2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560-พฤษภาคม 2561 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หน่วยงาน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ งานจัดจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารถาวรซ่อมแซมหลังคาสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยนนทบุรี 27 สายเมน ถึงซอยนนทบุรี 33 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (ครั้งที่ 2) รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue