สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมแซมชุดฝาบ่อพักเหล็กน้ำเสียบริเวณถนนสามัคคีช่วงถนนประชาชื่น – แยกโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์และถนนวัดบัวขวัญ (ประชานิเวศน์ 3) ช่วงแยกโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ – แยกวัดบัวขวัญ รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 73/2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รสบัสโดยสาร ดีเซล แบบปรับอากาศ) จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 72/2561 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จราจร จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 71/2561 ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้สำหรับป้องกันน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 70/2561 จ้างเหมาจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลนครนนทบุรี (กองวิชาการและแผนงาน) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่างประกาศเทศบาลฯ จ้างโครงการจัดทำระบบห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ห้อง server) เทศบาลนครนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตซอยวัดกำแพง 8 (ซอยวัดฝาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 69/2561 ซื้อตู้สารบบแบบรางเลื่อน IEM-200 ขนาดไม่น้อยกว่า 4800 x 2136 ) 2370 มม. จำนวน 2 ตู้ (พร้อมติดตั้ง) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 68/2561 จ้างเหมาปรับปรุงรักษาระบบสารสนเทศแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 66/2561 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน พร้อมประตูรั้่วสแตนเลส โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 65/2561 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 64/2561จัดซื้ออุปกรณ์กี่ฬา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 63/2561 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 67-2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยนนทบุรี 15 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077489145) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบตระกอนหมุนเวียนหมายเลข 3 หมายเลขครุภัณฑ์ 110-44-0048 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบัสโดยสาร (ดีเซล) แบบปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะซอยย่อยถนนประชาราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077460049) รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโคมไฟฟ้าซอยย่อยถนนพิบูลสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077447968) รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue