สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
เลขที่ 88/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวัดกำแพง 8 (ซอยวัดฝาง) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097017180) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 87/2561 การซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (รถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 68 เมตร พร้อมถุงหนีไฟจากที่สูง จำนวน 1 คัน) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 86/2561 การจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำระบบห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ห้อง server) เทศบาลนครนนทบุรี (ครั้งที่ 2) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย แก่ทรัพย์สิน อาคาร สถานที่บริเวณ พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 61 ถึงวันที่ 30 กันยายน 62 ดำเนินการตามขอบเขตรายละเอียดการจ้างที่เทศบาลนครนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย แก่ทรัพย์สิน อาคาร สถานที่ บริเวณศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลนครนนทบุรี ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 61 ถึงวันที่ 30 กันยายน 62 ดำเนินการตามขอบเขตรายละเอียดการจ้างที่เทศบาลนครนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
ราคากลางและขอบเขตงานจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมิณผล การพัฒนาระบบบริหาร การจัดการระบบต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้และความสะอาด บริเวณเกาะกลางถนนพิบูลสงคราม รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาดูแลต้นไม้ และความสะอาดริมคลองประปาและชาฮกเกี๊ยน ซุ้มการะเวกริมคลองส่วย รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากแยกวัดสมรโกฎิ ถึงถนนเลี่ยงเมือง รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ภายในบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยดวงมณี รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาดูแลต้นไม้ ภายในอุทยานมกุฎรมยสราญ และลานพระบรมรูป ร.5 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินเอกสารของทางราชการ เทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 3 แห่ง รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงิน จ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินเอกสารของทางราชการ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีและสำนักงานแขวงท่าทราย รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงิน จ้างบริษัทเอกชนดูแลรักษาความสะอาดภายในภายนอกสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 อาคาร 2 และสำนักงานแขวงท่าทราย รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ห้อง server) เทศบาลนครนนทบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่าง ประกวดราคาครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (รถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 68 เมตร พร้อมถุงหนีไฟจากที่สูง จำนวน 1 คัน) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาอาคารซ่อมบำรุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวัดกำแพง 8 (ซอยวัดฝาง) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097017180) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 85-2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวี ค.ส.ล. ซอยติวานนท์ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) (เลขที่โครงการ : 61087655766) รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue