สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยนนทบุรี 27 สายเมนถึงซอยนนทบุรี 33 (ซอยวัดตำหนักใต้-วัดชมภูเวก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 21/2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลู่วิ่งภายในอุทยานกุฎรมยสราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20180326 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 20/2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฟลัสวาร์วป้องกันน้ำ ซอยนนทบุรี 27 (ซอยวัดตำหนักใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20180323 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 19/2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำซอยเติมสุข (ซอยแยกซอยศรีพรสวรรค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20180323 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 18/2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตซอยดวงมณี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20180323 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 17/2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตจากแยกวัดสมรโกฏิถึงถนนเลี่ยงเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20180323 รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หน่วยงาน สำนักงานปลัดเทศบาล รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 16/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (สำนักการคลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20180319 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 15/2561 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าเพิ่มเติม ภายในอุทยานมกุฎรมยสราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20180319 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภทโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติกสีน้ำเงิน จำนวน 500 ตัว) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ (เต็นท์ผ้าใบหลังคาพีระมิด จำนวน 40 หลัง) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ บ่อสูบน้ำท้ายซอยงามวงศ์วาน 18 (หมายเลขครุภัณฑ์ 055-54-0295 และ 055-54-0296) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในสถานที่ ฝ่ายสถานที่ ส่วนการโยธาและสุขาภิบาล สำนักการช่าง รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลู่วิ่งภายในอุทยานมกุฎรมยสราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue