สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการชุมชนคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการก่อสร้างซุ้มพื้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) บริเวณสามแยกกองเชื้อเพลิงตัดกับถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ท่อส่งน้ำ และประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำคลองบางแพรก 2 (หมายเลขครุภัณฑ์ 111-54-0159) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการจ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวก ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริการสอนกีฬา (เซปักตะกร้อ) รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนธันวาคม 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ของหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล สำนักงานแขวงท่าทราย กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน และกองวิชาการและแผนงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินสำรางวัดบัวขวัญ ซอยสามัคคี 51 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภทจอรับภาพ LED และระบบกล้องวงจรปิด (CCTV SYSTEM) สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ภายในบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้และความสะอาดเกาะกลางถนนพิบูลสงคราม รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาทำความสะอาดสถานที่ราชการ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรี 6 สนามบินน้ำ รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินสำรางวัดบัวขวัญ ซอยสามัคคี 51 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯการจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาทำความสะอาด(อาคารศูนย์พัมนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของเด็กกลุ่มวัยเรียน เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของเด็กกลุ่มวัยเรียน เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หน่วยงาน สำนักการคลัง รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 9/2561การจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คูน้ำสาธารณประโยชน์ บริเวณท้ายซอยนนทบุรี 19 (ส่วนที่เหลือ) รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue