สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
เลขที่ 43/2559 ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 4 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20160121 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน รายการ 7 รายการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองวิชาการและแผนงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อยางน้ำ CRS-2 จำนวน 20 ถัง รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบตะกอนกรวดทราย รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 42/2559 ประกวดราคาซื้อที่ดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 6 ตำบลบางเขน จำนวน ไม่น้อยกว่า3 ไร่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3) 20160113 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ตีเส้นจราจร รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครืองสูบน้ำ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 41/2559 เรียกสอบราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือรายงานกิจการเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2558 จำนวน 2,000 เล่ม 20160108 20160125 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 40/2559 สอบราคาจัดซื้อยาง COLD MIX จำนวน 500 ตัน 20160108 20160125 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 39/2559 ประมูลจัดจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20160107 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 38/2559 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20160107 20160128 รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue