สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างซ่อมรถอัดขยะ เบอร์ 95 เลขทะเบียน 82-2276 เลขครุภัณฑ์ 011-50-0160 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 63/2559 สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ประเภท 2 ชั้น โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2559 ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 20160219 20160308 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯปรับปรุงเลขหมายประจำบ้านในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จ้างจัดทำป้ายเลขหมายประจำบ้าน รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างรถโดยสารไม่ปรับอากาศ จำนวน 19 คัน โครงการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 62/25559 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยวัดกำแพง 16 (หมู่บ้านริมสวน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20160211 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 61/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ยูนิตทันตกรรม จำนวน 1ชุด) (ครั้งที่ 2) 20160209 20160225 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 60/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 20160209 20160225 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 59/2559 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยติวานนท์ 43 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20160209 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 58/2559 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจร ตรงข้ามซอยทานสัมฤทธิ์ 10/5 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20160209 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 57/2559 สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 20160208 20160224 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 56/2559 สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 20160208 20160224 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน รายการ 3 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สถานธนานุบาล 3 เทศบาลนครนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯซ่อมแซมหลังคาและพื้นบริเวณห้องครัว โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการศึกษา ฝ่ายแผนงานและโครงการ เทศบาลนครนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 55/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ 20160203 20160217 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 54/2559 สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ประเภท 2 ชั้น โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี 20160203 20160217 รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue