สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
เลขที่ 35/2559 ประมูลจ้างยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข 5 แห่ง เทศบาลนนทบุรี จำนวน 11 คนต่อเดือน (ครั้งที่ 2) 20160104 20160125 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 34/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ 20151228 20160114 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 33/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ 20151228 20160114 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อของขวัญของรางวัล (ของเล่นเด็ก) สำหรับใช้สนับสนุนในการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกการดำเนินการสอบจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯซื้อผ้าระบาย คละสี สำหรับใช้ในงานวันลอยกระทง ประจำปี 2558 ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างจัดการแข่งขันชกมวยไทย สำหรับใช้ในโครงการสมโภชศาลหลักเมือง ประจำปี 2558 ในวันที่ 1-3 ธ.ค. 2558 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 32/2559 ประกวดราคาซื้อที่ดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 6 ตำบลบางเขนจำนวน ไม่น้อยกว่า 3 ไร่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 20151221 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ประจำปี 2558 จำนวน 2 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 31/2559 ประมูลซื้อรถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20151217 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาจัดดอกไม้ประดับในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฑปรินายก จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 30/2559 สอบราคาจัดซื้อของรางวัลเพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมวันเด็กตามชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลจำนวน 28,000 ชิ้น 20151216 20151230 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดทำเวทีสำหรับใช้ในงานวันลอยกระทง ประจำปี 2558 ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อชั้นวางหนังสือเข้าห้องสมุดประชาชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ทักษะการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 29/2559 สอบราคาจัดซื้ออาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 37 รายการ โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียน (กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559) 20151209 20151223 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 28/2559 สอบราคาจัดซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2559 โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียน เทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 17 รายการ รวม 9,500 ชิ้น 20151209 20151225 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue